SPACE WALKER
เหมาะกับใคร ?

โรคใดใช้ได้บ้าง

ผู้ที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ที่ส่งออกผลต่อการยืน/เดินการทรงตัวไม่ดี มีความเสี่ยงในการล้ม
โดยสามารถใช้ Space Walker กายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการต่างๆ

ข้อห้ามใช้

การฝึกด้วย Space Walker ไม่สามารถคลอบคลุมได้ทุกเคส ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของผู้ใช้งาน

     – หญิงตั้งครรภ์
     – ผู้ที่มีถุงอุจจาระที่หน้าท้อง
     – แผลที่มีผลกระทบต่อการใส่ชุดพยุง
     – กรณีอื่นๆที่เกิดความเจ็บปวดจากการใส่ชุดพยุง

     – โรคทางเดินหายใจ
     – ตั้งครรภ์
     – ภาวะทางระบบกระดูก
     – ผู้มีภาวะรอยกระดูกร้าว/ภาวะกระดูกไม่เชื่อมติด
     – ผู้มีภาวะบกพร่องในการสื่อสาร