WOKA เป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นภายใต้ศูนย์วิจัยทางด้านการออกแบบพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CED2) โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และผู้สูงอายุ โดยเรามีทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งทางวิศวกรรมและทางการแพทย์

เรามีความตั้งใจที่อยากให้ผู้คนได้เข้าถึงอุปกรณ์ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ โดยเราเป็นผู้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เป็นของเราเอง ซึ่งกำไรส่วนนึงกลับคืนสู่แลปวิจัยเพื่อนำไปพัฒนา
ต่อยอดงานวิจัยชิ้นอื่น ๆ ให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อปัญหาทางด้านสุขภาพ และสาธารณสุขของบ้านเรา

WOKA เป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นภายใต้ศูนย์วิจัยทางด้านการออกแบบพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CED2) โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ โดยเรามีทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งทางวิศวกรรมและทางการแพทย์

เรามีความตั้งใจที่อยากให้ผู้คนได้เข้าถึงอุปกรณ์ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ โดยเราเป็นผู้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เป็นของเราเอง ซึ่งกำไรส่วนนึงกลับคืนสู่แลปวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยชิ้นอื่น ๆ ให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อปัญหาทางด้านสุขภาพ และสาธารณสุขของบ้านเรา

รางวัลและแลปวิจัย
http://www.cedsquaretu.com
CED2 Thammasat University